menu

Animal Names In Igbo Language

 

African Civet – Edi Ụra/Edi

Antelope – Ele

Bat - Ụsụ

Bee – aṅụ

Bed bug - Chinchi

Beetle – ebe

Bird – Nnụnụ

Black ant – Agbịsị

Boa constrictor – Eke ọgba

Butterfly – Erembụbara/ Ilokolo ịbụba/Ukukolo bụba

Camel – Ịnyịnya ibu

Cat – Nwamba/Nwologbo

Caterpillar – Eruru

Centipede – Agbakụrụ nwoke, ya ọ bụrụ nwanyị

Chameleon – Ogwumagala/Ugwumagana/Oyimagana

Chicken - Ọkụkọ

Chimpanzee – Adaka

Cock – Okeọkpa

Cockroach - Ọchịcha/Ụchịcha

Cod fish – Okporoko/Okpoloko

Cow – Ehi/Efi

Crayfish - Ịsha

Crab – Nshịkọ

Cricket – Mbụzụ/Abụzụ

Crocodile – Agụ iyi

Deer – Mgbada

Dog – Nkịta

Donkey – Jakị

Dove - Ndo

Dragon fly - Tatambeneke

Duck - Ọbọgwụ

Earthworm - Idide

Eagle – Ugo

Eel – Ebi Iyi

Egret – Chekeleke

Elephant - Enyi

Fish – Azụ

Fly – Ijiji

Fox – Nnanwuruede/Nyanwuruede

Frog – Mbara/Mbala/Akịrị

Gaboon viper – Echi eteka

Galago/Bush baby – Ikiri/Ikili

Goat – Ewu

Goose /Bush fowl - Ọkwa

Gorilla - Ọzọdimgba

Grasscutter – Nchi

Grasshopper - Ụkpara/Ụkpana

Guinea pig – Oke bekee

Guinea fowl - Ọgazị

Hawk – Egbe

Hen – Nnekwu

Hippopotamus – Enyi mmiri

Hog – Ezi ọhịa/Ezi ọfịa

Horse - Ịnyịnya

Hyena – Nkịta ọhịa

Iguana – Ngwere aghụ/Ngwele aghụ

Kite – Nkwọ

Leopard – Agụ

Lizard – Ngwere

Lion - Ọdụm

Locust - Igurube

Maggot – Ikpuru/Ikpulu

Millipede – Esu

Monkey – Enwe

Mosquito – Anwụ nta

Ostrich – Enyi nnụnụ

Owl – Ikwikwi/Iyi Ochi

Parrot – Icheoku

Periwinkle - Ịsam

Pig – Ezi

Pigeon – Nduru

Porcupine – Ebi ogwu

Praying Mantis – Okongono/Okongolo/Oti ọkpọ

Python – Eke

Rabbit - Ewi

Ram – Ebule/ebune

Rat - Oke

Scorpion – Akpị

Sheep – Atụrụ

Shrew – Nkapị/Nkakwụ

Snail – Eju/Ejula/Ejune

Snake – Agwọ

Spider – Ududo

Squirrel - Ọsa

Stork – Okpoko

Swallow – Eneke ntị oba

Tiger – Agụ

Tilapia – Azụ asa

Toad – Awọ

Tortoise – Mbe/Nnabe

Turkey – Torotoro

Turtle – Mbe mmiri/ Mbe mmili

Viper – Ajụanị/Ajụala

Vulture - Udele

Wall gecko – Nchịkị/ Agụụlọ

Wasp - Ebu

Weaver bird – Nnụnụ ọka/Egule

White Ant – Ahụhụ ọcha/Arụrụ ọcha

Wolf – Agụ owulu

Wood pecker - Ọtụrụ kpọkpọ

Worm - Ọkpọ

 

References:

1.       https://olivernwokedi.wordpress.com/2016/08/01/names-of-animals-in-igbo-language/

2.       https://www.nairaland.com/2184217/comprehensive-list-animals-igbo-language